Клубът на привържениците на Ботев Пловдив разкри за кореспонденция между Сдужението и община Пловдив! Оказа се, че Сдужението е отправило запитвания към Здравко Димитров и главния архитект на Пловдив!

Вижте ги:

Уважаеми ботевисти,
запознаваме ви с кореспонденция между Сдружение „ПФК Ботев“ и Община Пловдив, относно действия за стартиране довършването на стадион „Христо Ботев“. Благодарим на Сдружение „ПФК Ботев“ за гласуваното доверие.
Само Ботев!

ДО
Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
АРХ. ДИМИТЪР АХРЯНОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Относно: Строежа на стадион „Христо Ботев“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Строежът на стадион „Христо Ботев“ следва да е разрешен, съгласно чл. 148, ал. 1 и 2 от ЗУТ, с разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на Община Пловдив.
Съгласно чл. 155, ал. 1 от ЗУТ, оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в архива на общинската администрация.
Съгласно чл. 155, ал. 3 от ЗУТ, към разрешението за строеж се прилага заверено копие от одобрения инвестиционен проект.
Поради това, Община Пловдив трябва да разполага с пълен по обхват и съдържание одобрен технически инвестиционен проект за строежа на стадиона.

Предвид излязлата неофициална информация за нередности по проекта на стадион „Христо Ботев“, липсата на конкретика и подробности по този въпрос, а и големият обществен интерес, Ви молим да отговорите на следните въпроси:
1. Имали несъответствия на одобреният техническият инвестиционен проект на стадион „Христо Ботев“ с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 142 от ЗУТ?
2. Съществуват ли съществени пречки, водещи до забавяне на възлагането му за изпълнение?

С уважение,
РАДОСЛАВ КОШИНСКИ
Председател на УС на Сдружение ПФК Ботев

ДО
АРХ. ГЕОРГИ САВОВ
ВАМОС ООД
БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 57
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ АРХ. САВОВ,
Във връзка със строежа на стадион „Христо Ботев“ Ви моля да отговорите на няколко въпроса:
1. Има ли изисквания на УЕФА към настоящия момент за лицензиране на футболни стадиони за категория 4+, на които проектът на стадион „Христо Ботев“ вече не отговаря?
2. Ако има такива, ориентировъчно колко време би отнело препроектирането и колко средства би струвало?
3. Възможно ли е евентуално препроектиране да се извърши в хода на строителството на грубия строеж?

С уважение,
Радослав Кошински
Председател на УС на Сдружение ПФК Ботев